Енегийна ефективност на малки и средни предприятия

Приемът на документи по  Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ ще започне от 1 април 2016 година. Продължителността на приема е само 5 месеца:

  • Енергийни одити от сертифицирани фирми ще се приемат само 3 месеца; 
  • АУЕР ще проверява качеството и точността на енергийния одит и се позволява само еднократна корекция.

Допустими кандидати са МСП в следните икономически области:

B) Добивна промишленост; C) Преработваща промишленост; Д) Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; E) „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F) Строителство.

За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”). Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. 

По много проекти Ексергия Макс работи съвместно с Енкон Сървисис ООД като двете фирми са лицензирани за извършване на енергийни обследвания на промишлена система по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

Енкон Сървисис ООД е фирмата, която е подготвила правилата за функциониране на тази оперативна програма по проект на Европейската банка за възстановяване и развитие (); Енкон Сървисис е обучила всички сертифицирани по чл. 60, ал. 1 фирми за извършване на услугата енергиен одит за нуждите на Оперативната програма.

Побързайте! Може би енергийните спестявания ще се окажат решаващи за успеха на Вашия проект!

Ние знаем как да Ви помогнем при това на конкурентни цени.

Ексергия Макс ЕООД и Енкон Сървисис ООД издават документ за подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите и постигане на стандартите на ЕС

Свържете се с Енкон Сървисис ООД на тел: 02/988 00 52 или 02/988 00 53

e-mail: office@enconservices.com