Бизнес план на Проект за енергийна ефективност и Енергиен одит на “Свилоза” гр.Свищов