ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ ЗАПОЧНА!!!
ЕКСЕРГИЯ МАКС ЕООД Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ (КОМПОНЕНТ 1) НЕ ИЗВЪРШВА ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ (КОМПОНЕНТ 2), включително в сектор „Туризъм“.
Специфични цели на инвестицията за обновяване на сградния фонд са:
1. Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от нежилищни сгради, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
2. Намаляване на разходите за енергопотребление;
3. Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа;
4. Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд.
Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие:
• Микро предприятия: 100 000 лв.
• Mалки предприятия: 300 000 лв.
• Средни предприятия: 500 000 лв.
• Големи предприятия: 1 500 000 лв.
ИЗВЪРШВАМЕ ОБСЛЕДВАНЕ САМО НА СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ!
В тази връзка „ЕКСЕРГИЯ МАКС“ ЕООД разполага с екип от специалисти, както и лиценз за ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ и ще Ви помогнем в изготвянето на Вашето проектно предложение.
За подробна консултация, предварителни изчисления и изготвяне на Одит по тази програма, може да се свържете с нас на следните контакти:
Росица Генчева – Координатор проекти – 0894302320, e-mail: rgentcheva@yahoo.com