Инициативи за ефективно използване на ресурсите

Уважаеми партньори и клиенти,

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Срокът за подаване на проекти се очаква да е три месеца след официално обявяване на процедурата.

Индикативен краен срок: 23.04.2018 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 36 631 331 евро (71 644 656.10 лева).

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 200 000 ЛВ.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

 • Микро предприятия: 750 000 лева
 • Малки предприятия: 1 000 000 лева
 • Средни предприятия: 1 500 000 лева

 

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Средства

7 326 266 евро

14 652 532 евро

14 652 532 евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС:

I. Елемент А „Внедряване“

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

 • Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район (Области София-град, Софийска, Перник, Благоевград и Кюстендил):
  • Микро и малки предприятия– 45%;
  • Средни предприятия – 35%
 • Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район:
  • Микро и малки предприятия– 70%;
  • Средни предприятия – 60%

 

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 • Микро, малки и средни предприятия – 70%.

II. Елемент Б “Консултантски услуги”

Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 • Микро, малки и средни предприятия – 50%.

III. Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 • Микро, малки и средни предприятия – 70%.

Размер на БФП за проект (в лв.):

 • за микро предприятия – от 200 000 лв. до 500 000 лв.
 • за малки предприятия - от 200 000 лв. до 1 000 000 лв.
 • за средни предприятия - от 200 000 лв. до 1 500 000 лв.

За повече информация по самата програма: www.opic.bg

В тази връзка Ексергия Макс ЕООД разполага с екип от специалисти, както и лицензирани и европейски сертифицирани еколози, които ще изготвят Вашето проектно предложение.

За подробна консултация и изготвяне на Одит за ресурсна ефективност (Образец Е) по мярка 3.4 може да се свържете с нас на телефон 0887306898 (проф. Илия Илиев) или e-mail: exergiamax@gmail.com