Инвестиции по подпрограма за развитие на малки стопанства

Уважаеми клиенти на Ексергия Макс ЕООД,

В средата на месец ноември предстои прием по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", програмата е насочена към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване конкурентоспособността им. Нашата компания е с дългогодишен опит в подпомагането на инвестиционните инициативи на своите клиенти, чрез предоставянето на висококвалифицирани консултантски услуги в сферата на енергийната ефективност, за да се осигури повишаването на техните бъдещи финансови резултати. Ето защо предлагаме на вашето внимание информация за очаквания прием.
Инвестициите по проекта, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство Ви носи допълнително 10 точки според критериите за оценка.


Допустими кандидати:
• Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро
СПО и производство в един от следните сектори:
• Плодове и зеленчуци;
• Етерично-маслени и лекарствени култури;
• Пчеларство.
Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.


Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

  • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
  • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
  • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения – 10 %;
  • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
  • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.
  • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Приоритет ще се дава на стопанства от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично производство и стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони.

 

 

Очакваме вашите запитвания за подробна консултация и разработка на проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства и гарантираме съкратени срокове на изпълнение.

 

Приемът на документи започва на 15 ноември.

 

Можете да се свържете с нас на телефон 0887306898 (проф. Илия Илиев) или e-mail: exergiamax@gmail.com