Фирмен профил

За нас

„Ексергия Макс” ЕООД е създадена и регистрирана през 2003 г. за реализиране на иновационни проекти, водещи до икономии в топлоенергетиката и промишлеността.

„Ексергия Макс” ЕООД е лидер в проектиране, изработване и пуск и настройка на въздухонагреватели и економайзери с топлинни тръби.

Фирмата извършва:

 • Пред-инвестиционни проучвания и бизнес планове за изграждане на енергийни обекти (ТЕЦ, централи на биомаса, вятърни централи, централи и инсталации на природен газ, слънчеви и геотермални и термопомпени инсталации)
 • Енергийни одити, техникоикономически анализи и планове за рационално използване на енергията на промишлени обекти
 • Създаване и управление на ЕСКО-фирми
 • Консултации и подготовка на документация за външно финансиране при изграждане на енергийни обекти

Девизът на "Ексергия Макс" е: Вашият бизнес е свързан с използване на енергия, нашият – с максималното й оползотворяване!

Основни партньори на фирмата са:

Основни клиенти

 

Основни клиенти на “Ексергия Макс” ЕООД

Фирмите, с които през последните години сме работили и значително са подобрили ефективността си и конкурентноспособността на своята продукция не са никък малко. 

Ето и някои от тях:

 • Анализ на енергийните разходи
 • ТЕЦ“Марица изток-2 ЕАД”
 • ТЕЦ”Марица-3” Димитровград
 • ТЕЦ”Русе изток” ЕАД
 • ТЕЦ”Република” ЕАД
 • ТЕЦ "Захарни Заводи" АД -Горна Оряховица 
 • ТЕЦ “Старобешево”, област Донецк, Украйна
 • European drinks, Орадеа, Румъния
 • “Свилоза” гр.Свищов
 • ЗММ”Стомана” АД-гр.Силистра
 • ЖИТИ АД гр. Русе, ОРГАХИМ АД – гр. Русе
 • “Пиринпласт” АД гр. Гоце Делчев
 • “Печатница на БНБ” гр. София
 • Винзавод АД гр. Асеновград
 • ТПК ”Бдинтекс” АД гр. Видин
 • ТПК ”Освобождение” АД гр. Плевен
 • "Електростарт" АД гр. Вършец
 • "Вива Агротекс" ЕООД в гр.Силистра
 • СД "Елиаз-Добреви" София
 • "Складова Техника" АД - Горна Оряховица
 • "Металагро" АД гр. Добрич
 • "Биовет" АД гр. Пещера
 • Хартиена фабрика гр.Стамболийски
 • “Елмот” АД Велико Търново
 • Хлебозавод “Марица” гр.Димитровград
 • “Берг-Монтана” гр.Монтана
 • “Гипс Кошава”, с.Кошава, обл.Видинска
 • “Кнауф” ЕООД гр. Видин
 • “Фазерлес” АД гр.Силистра
 • СКФ Берингс България – площадка Кърнаре
 • „Тандем Попово” ООД
 • “Бони холдинг” АД, България
 • Свинекомплекс в с.Ситово ”, обл.Силистра
 • ЗИТ ООД гр. Смолян
 • МБАЛ гр.Видин
 • МБАЛ гр.Търговище

Енергиен одит

Енергийният одит е средство за намаляване на вашите енергийни разходи и за повишаване конкурентността на продукцията ви.

Целите на енергийния одит са:

 • Анализ на енергийните разходи
 • Съставяне на енергийни баланси, определящи загубата на енергия по видове консуматори
 • Идентификация на зони с възможности за икономии
 • Предложение на мерки за подобряване на енергийната ефективност
 • Оценка на потенциалните мерки за енергийна ефективност
 • Изготвяне на програма за внедряване на енергоефективните мерки

Консултантски услуги

Значителен дял от работата на “Ексергия Макс” ЕООД се пада на консултантската дейност. Предлаганите консултантски услуги са в областта на енергетиката и енергоспестяващите технологии. Основна задача на фирмата е да обслужи и подготви кредитоискателите и собствениците на енергийни проекти за финансиране по структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз. Екипът от специалисти работи успешно в следните направления:

 

 • Топлинни и аеродинамични изчисления на различни видове топлообменни апарати
 • Топлинни и аеродинамични изчисления на промишлени и енергийни парогенератори
 • Проектиране, инженеринг и авторски надзор на въздухонагреватели с топлинни тръби за парогенератори, пещи, сушилни и др. Енергийни съоръжения
 • Утилизация на отпадъчни топлини
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по смисъла на
 • Закона за енергийната ефективност и наредба № 21 за обследване на енергийната ефективност
 • Енергийни и финансови анализи
 • Разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
 • Разработване на документация свързана с търговия с емисии на парникови газове
 • Разработване на документация при кандидатстване за финансиране от структурните фондове на ЕС
 • Енергийни измервания
 • Проучвания в областта на енергетиката, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници

Топлинни тръби

 

Топлинната тръба (термосифонът) представлява затворен цилиндричен обем с малки количества течност в състояние на дълбок вакуум. В работно състояние топлинната тръба се разполага във вертикално или наклонено положение, като долната му част, наречена зона на изпарение, се обтича от горещ флуид (горещи димни газове, сушилен агент, отпадъчна вода и др.). Топлината от горещия флуид се предава към течността в тръбата, която се изпарява, а получената пара се предвижва нагоре към зоната на кондензация, която от своя страна се обтича от студен флуид (въздух, вода и др.). При охлаждането на горната част на топлинна тръба (термосифона), парата кондензира и се стича по гравитационен (капилярен) път по стените на тръбата към зоната на изпарение и по такъв начин цикълът на циркулация се затваря.

    Въздухонагревател, предназначен за оползотворяване топлина от изходящи димни газове представлява сноп от топлинни тръби, чиято газовата част е разположена в зоната на изпарение, а въздушната – в зоната на кондензация. Двете зони са разделени помежду си с плътна преграда. Долната част на тръбния сноп, оформена като канал се обтича от димни газове, а горната от студен въздух. Нагретият въздух като правило се използва за горивния процес или за сушилен агент.

Контакти

 

 •  проф. д-р инж. Илия Илиев
  • GSM: 0887 306898